Mitos3fnllow

 

Members of the orchestra 2019:

Pavlos Spyropoulos (Maestro 2019): Double bass

Danai Loukidi: Violin

Giorgos Vallianatos: Lavta

Dimitris Karnahoritis: Saz

Mikela Eizenstein: Laouto, Oud

Alexis Chavakis: Lyra with sympathetic strings

Abe Ayako: Ney

Meir Gassenbauer: Ney

Kirill Osherov: Percussion

Aitor Αlarcon Solana: Rabab, Hurdy-gurdy, Oud

Tolga Karaslan: Turkish Oud

Sarel Hacohen: Κanun

Yasamine Shahhosseini: Persian Oud

Mitos18low

Members of the orchestra 2018:

Pavlos Spyropoulos (Maestro 2018): Double bass

Eleni Kokkala: Oud

Mary Mavroudi: Lavta

Chryssa Karaiskou: Kanun

Lilly-Ann Bezalel: Ney, Bansuri

Mathieu Clavel: Rabab, Tar

Carlos Ramirez: Yayli Tanbur, Saz, Vielle a Roue

Yoni Ben-Dor: Percussion

Mayu Shviro: Cello

Chrysanthi Gkika: Istanbul Kemençe

Isabel Martin: Percussion, Singing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos 17 low1

Members of the orchestra 2017:

Ross Daly: lyra, tarhu, saz, rabab

Efren Lopez: rabab, hurdy gurdy, oud, saz

Evgenios Voulgaris: yaylitambur

Κelly Thoma: lyra

Sergios Voulgaris: koudoum, bendir

Meira Segal: ney, gaida

Nikos Paraoulakis: ney

Eleftheria Daoultzi: kanun

Nikos Papageorgiou: tambur

Marijia Katsouna: percussion

Taxiarchis Georgoulis: oud

Michael Harrist: double bass

Chrysanthi Gkika: lyra of Istanbul

Νikos Papaioannou: cello

Upcoming Events

There are no up-coming events